Výkon činnosti stavebný dozor

Základným pilierom činnosti stavebného je komplexné sledovanie a kontrolovanie výstavby, dozor nad bezpečnosťou a ochranou pri práci, dodržiavaní parametrov projektu, príslušných predpisov, ako dohľad nad využívaním, skladovaním stavebného materiálu a iné.

Rovnako kontroluje stavebný denník, správnosť uvedených údajov, postupne doĺňa relevantné skutočnosti a zapisuje dôležité stavebné údaje.

Ako stavebný dozor zastupujeme zadávateľa, teda investora stavby. Dohliadame, aby sa pri výstavbe dodržiavali stanovené lehoty, ako aj dozeráme nad kvalitou vykonávaných prác a našou úlohou je zabezpečiť, aby zbytočne nezvyšovali náklady na stavbu.